Wzorzec ObjectMother

Wprowadzenie

Wzorzec projektowy ObjectMother to technika używana w testach jednostkowych, która pomaga w generowaniu obiektów testowych. W tym wpisie przedstawię, jak można zastosować ten wzorzec w języku Kotlin.

Zalety

 1. Czytelność kodu: Dzięki scentralizowaniu generowania testowych obiektów kod jest bardziej czytelny.
 2. Łatwość aktualizacji: Jeśli obiekty zmieniają się, wystarczy zmienić je w jednym miejscu.
 3. Eliminacja duplikacji kodu: Unikanie wielokrotnego tworzenia tych samych obiektów w różnych testach.

Wady

 1. Złożoność: Może wprowadzić dodatkową złożoność, jeśli obiekty są bardzo rozbudowane.
 2. Naruszenie izolacji testów: Ryzyko, że zmiana w ObjectMother wpłynie na wiele testów naraz.

Stosowalność

Wzorzec najlepiej sprawdza się w dużych projektach z wieloma testami, które używają podobnych obiektów.

Przykład

Obiekty używane w przykładzie

data class Customer(val id: Int, val name: String, val email: String)
data class Product(val id: Int, val name: String, val price: Double)
data class Order(val id: Int, val customer: Customer, val products: List<Product>)

Pobierz kod na GitHub

ObjectMother w Kotlinie

package pro.adamski.objectMother

import kotlin.random.Random

object ObjectMother {
  fun customer(
    id: Int = Random.nextInt(),
    name: String = "John Doe${Random.nextInt()}",
    email: String = "info-${Random.nextInt()}@example.com"
  ): Customer {
    return Customer(id, name, email)
  }

  fun product(
    id: Int = Random.nextInt(),
    name: String = "The ${Random.nextInt()}th laptop",
    price: Double = Random.nextDouble(1000.0, 5000.0)
  ): Product {
    return Product(id, name, price)
  }

  fun order(
    id: Int = Random.nextInt(),
    customer: Customer = customer(),
    products: List<Product> = listOf(product())
  ): Order {
    return Order(id, customer, products)
  }

  fun largeOrder(id: Int = Random.nextInt(), customer: Customer = customer()): Order {
    val products = List(100) { product(id = it, name = "Product$it") }
    return Order(id, customer, products)
  }
}

Pełny kod na GitHub

ObjectMother w Javie

package pro.adamski.objectMother;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import java.util.Random;

public class ObjectMotherJava {
  private static final Random random = new Random();

  public static CustomerBuilder customer() {
    return new CustomerBuilder()
        .withId(random.nextInt())
        .withName("John Doe" + random.nextInt())
        .withEmail("info-" + random.nextInt() + "@example.com");
  }

  public static ProductBuilder product() {
    return new ProductBuilder()
        .withId(random.nextInt())
        .withName("The " + random.nextInt() + "th laptop")
        .withPrice(random.nextDouble() * (5000.0 - 1000.0) + 1000.0);
  }

  public static OrderBuilder order() {
    return new OrderBuilder()
        .withId(random.nextInt())
        .withCustomer(customer().build())
        .addProduct(product().build());
  }

  public static Order largeOrder() {
    OrderBuilder orderBuilder = new OrderBuilder()
        .withId(random.nextInt())
        .withCustomer(customer().build());

    for (int i = 0; i < 100; i++) {
      orderBuilder.addProduct(product().withId(i).withName("Product" + i).build());
    }
    return orderBuilder.build();
  }
}

Pełny kod fluent builderami na GitHub

Testy w JUnit 5

package pro.adamski.objectMother

import org.assertj.core.api.Assertions.assertThat
import org.junit.jupiter.api.Test

class OrderTest {

  @Test
  fun testCustomOrder() {
    // Given
    val customProduct = ObjectMother.product(name = "Custom Laptop", price = 2000.0)

    // When
    val customOrder = ObjectMother.order(products = listOf(customProduct))

    // Then
    assertOrderProduct(customOrder.products.first(), "Custom Laptop", 2000.0)
  }

  @Test
  fun testRandomLargeOrder() {
    // When
    val largeOrder = ObjectMother.largeOrder()

    // Then
    assertOrderProducts(largeOrder, 100, 1000.0..5000.0)
  }

  @Test
  fun testCustomOrderJava() {
    // Given
    val customProduct = ObjectMotherJava.product().withName("Custom Laptop").withPrice(2000.0).build()

    // When
    val customOrder = ObjectMotherJava.order().withProducts(listOf(customProduct)).build()

    // Then
    assertOrderProduct(customOrder.products.first(), "Custom Laptop", 2000.0)
  }

  @Test
  fun testRandomLargeOrderJava() {
    // When
    val largeOrder = ObjectMotherJava.largeOrder()

    // Then
    assertOrderProducts(largeOrder, 100, 1000.0..5000.0)
  }

  private fun assertOrderProducts(
    largeOrder: Order,
    numberOfProducts: Int,
    priceRange: ClosedFloatingPointRange<Double>
  ) {
    assertThat(largeOrder.products).hasSize(numberOfProducts)
    assertThat(largeOrder.products).allMatch {
      it.price in priceRange
    }
  }

  private fun assertOrderProduct(firstProduct: Product, name: String, price: Double) {
    assertThat(firstProduct.name).isEqualTo(name)
    assertThat(firstProduct.price).isEqualTo(price)
  }
}

Pełny kod na GitHub

Podsumowanie

Wzorzec ObjectMother jest bardzo użyteczny, zwłaszcza w dużych projektach z rozbudowaną bazą testów. Pomaga w utrzymaniu czystego i efektywnego kodu testowego. W przypadku implementacji w Javie zastosowanie fluent builderów pozwala na jeszcze większą czytelność kodu testowego.

Bibliografia

 1. ObjectMother
 2. Combining Object Mother and Fluent Builder for the Ultimate Test Data Factory