Usługa REST-owa w 5 min

Czy można stworzyć usługę w 5 min? Można.

Wymagania:

 • Java SDK 8
 • Gradle

Przepis:

 • Aby utworzyć pusty projekt w gradle dla aplikacji w Javie.
gradle init --type java-application
 • Dodać zależności i pluginy w build.gradle
plugins {
  id 'java'
  id "org.springframework.boot" version "2.0.2.RELEASE"
}

dependencies {
  compile 'org.springframework.boot:spring-boot-starter-web:2.0.2.RELEASE'

  testCompile 'junit:junit:4.12'
}

repositories {
  jcenter()
}
 • Usunąć wszystkie pliki *.java z katalogu src i test.

 • Dodać klasę aplikacji

package pro.adamski;

import org.springframework.boot.SpringApplication;
import org.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication;

/**
 * @author akrystian
 */
@SpringBootApplication
public class App {
  public static void main(String[] args) {
    SpringApplication.run(App.class, args);
  }
}
 • Dodać klasę kontrolera
package pro.adamski.endpoints;

import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.RestController;

/**
 * @author akrystian
 */
@RestController
public class SimpleEndpoint {

  @RequestMapping("/")
  public String simpleEndpoint(){
    return "Hello!!";
  }
}
 • Zbudować aplikację
./gradlew bootJar
 • Uruchomić aplikację
java -jar ./build/libs/microBootApp.jar
 • Możemy przetestować działanie aplikacji
curl -i http://localhost:8080/
HTTP/1.1 200
Content-Type: text/plain;charset=UTF-8
Content-Length: 7
Date: Thu, 31 May 2018 19:33:41 GMT

Hello!!%